Privacy Policy van de AMF

 

De Apeldoornse Muziekfederatie (AMF) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van leden van de aan de AMF te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Apeldoornse Muziekfederatie houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy:
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens.

Als Apeldoornse Muziekfederatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op de AMF-website: www.apeldoornsemuziekfederatie.nl

Van de verenigingen die lid zijn van de Apeldoornse Muziekfederatie registreren wij uitsluitend de adresgegevens van de contactpersonen. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Van de besturen van de aangesloten verenigingen registeren en publiceren wij uitsluitend de door de verenigingen aangedragen gegevens (naam, telefoonnummer, mailadres) van bestuursleden, dirigent(en) en andere functionarissen. Deze gegevens zijn openbaar toegankelijk op de genoemde website met het doel belangstellenden in de gelegenheid te stellen rechtstreeks contact met de betrokken functionaris op te nemen.

Alle contactgegevens worden door de secretaris van de Apeldoornse Muziekfederatie bewaard op een beveiligde computer, de gegevens op de website worden beheerd door de webmaster van de AMF. Betrokkenen kunnen ten  allen tijde de van hen opgeslagen gegevens opvragen en doen rectificeren of verwijderen.

Alle verenigings- en persoonsgegevens worden uit de administratie van de AMF en van de website verwijderd bij opzegging van een lid van de federatie. Wijziging van de gegevens op de website vindt plaats nadat de betrokkene of de vereniging waartoe de betrokkene behoort of behoorde de secretaris of de webmaster van de AMF op de hoogte heeft gebracht van de gewenste wijziging of verwijdering.

De leden van de vereniging gaan ermee akkoord dat foto’s van publiek toegankelijke AMF-activiteiten waarop hun leden en/of medewerkers en/of vrijwilligers voorkomen, worden gepubliceerd op de website van de AMF. Indien zij of een van hun leden en/of medewerkers en/of vrijwilligers bij de secretaris of de webmaster van de AMF kenbaar maken bezwaar te hebben tegen een gepubliceerde foto, zal de AMF deze foto terstond van de website verwijderen.